پسرکی با چشمان معصوم و دستانی کوچک گفت: چسب زخم نمیخری: 5 تا 100تومن...؟؟؟

آهی کشیدم و با خودم گفتم :تمام چسب زخم هایت را هم که بخرم ...نه زخم های من خوب میشود نه زخم های تو...

(حسین پناهی)دو شنبه 19 تير 1391برچسب:, |

اینجا زمین است، زمین گرد است
تویی که مرا دور زدی!
فردا به خودم خواهی رسید
حال و روزت دیدنیست... ! ! !جمعه 2 تير 1391برچسب:, |

 
 جمعه 2 تير 1391برچسب:, |