سرم را روی شانه هایت بگذار....تا همه بدانند همه چیز زیر سر من است......شنبه 27 خرداد 1391برچسب:, |

sms

 
 


شنبه 27 خرداد 1391برچسب:, |

 
 

 جنگل حافظه عجیبی دارد...از گهواره ی چوبی من هنوز آواز مادرم آویخته...شنبه 27 خرداد 1391برچسب:, |